10 Nisan 2013

Emekli Maaşının Haczi


Esas : 2011/8

Karar : 2011/15619

Tarih : 14.07.2011

EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( İcra Kefili - Borçlunun Muvafakatının Bulunmaması )

MAAŞ HACZİ ( Borçlunun Muvakatı Şartları - Geçerli Muvafakatın Şartları )

ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR ( Maaş Haczi )


İİK.83/a

5510 Sa.Ka.93

Haczi gerektiren, gelir aylık ve ödemelerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir.

Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup İ.İ.K.nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

Borçlunun muvafakatinin olduğu kabul edilse dahi bu muvafakat, icra kefili borçlu yönünden icra takibi kesinleşmeden önce verilmiş olduğundan 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle değişik 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 93/1 maddesine de uygun değildir.fk

DAVA VE KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

17.4.2008 tarih ve 5754 Sayılı yasanın 56. maddesiyle değişik 5510 Sayılı yasanın 93. maddesi

" Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez."

28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 93/1 maddesinde yapılan değişiklik ile bu fıkraya göre; " haczi gerektiren, gelir aylık ve ödemelerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir." hükmü getirilmiştir.

Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup İ.İ.K.nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

Somut olayda, icra kefili İ. D., 13.6.2009 tarihinde icra kefili olduğu ve borca muvafakat ettiği, adı geçene örnek 4-5 numaralı icra emrinin 21.12.2009 tarihinde tebliğinden sonra, alacaklı vekilinin talebi ile 4.1.2010 tarihinde borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli maaşı üzerine haciz konulmuştur.

İcra kefili borçlunun, emekli maaşı üzerine haciz konulmasına dair açık bir muvafakati bulunmamaktadır.

Ayrıca İcra Mahkemesi kararlarının, genel mahkemede sonuçlandırılacak ihtilaflar yönünden kesin hüküm teşkil etmeleri mümkün değil ise de, bu kararlardan önce verilen kararın kesinleşmesi koşulu ile sonradan oluşturulacak aynı konudaki kararlar hakkında ve birbirlerine karşı kesin hükümün neticelerini doğuracakları tartışmasızdır.

Borçlunun daha önce aynı konudaki şikayeti üzerine, Beyoğlu 1. İcra Mahkemesi`nce 23.2.2010 tarih ve 2010/149-97 Sayılı kararın verildiği ve bu kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, daha önce verilen kararın kesin hüküm oluşturduğu da gözetilerek şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kabule göre de; borçlunun muvafakatinin olduğu kabul edilse dahi bu muvafakat, icra kefili borçlu yönünden icra takibi kesinleşmeden önce verilmiş olduğundan 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle değişik 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 93/1 maddesine de uygun değildir.

SONUÇ:Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


Y12HD 14.07.2011 E.2011/8 - K.2011/15619

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Translate

Etiketler

Yargıtay kararı (7) 28.12.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE (3) 28865 SAYILI RESMİ GAZETE (3) Asgari Ücret Tarifesi (3) Vekalet Ücreti (3) bono (3) 28865 (2) Anayasa Değişikliği (2) Avukatlık Ücreti (2) Belirli süreli iş sözleşmesi (2) CMK 2010 Ücret Tarifesi (2) Delillerin Sınırlandırılması (2) Geçit Hakkı (2) Resmi Gazete 30.09.2011- 28070 (2) Sair deliller (2) TARİFE (2) TMK 748 (2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (2) emekli (2) izale-i şuyuu (2) mirasın reddi (2) ortaklığın giderilmesi (2) protesto (2) sair delail (2) tebliğ (2) tüketici (2) tüketici hakem heyeti parasal sınır (2) 01.10.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ (1) 01.10.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ (1) 01.10.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (1) 19.02.2010 (1) 20.9.1950 tarihli içtihadı birleştirme kararı (1) 2007/41150 E. 2009/6661 K. (1) 2009/22641 (1) 2010 YARGI HARÇLARI (1) 2010/28858 K. (1) 2010/8418 E. (1) 2010/8418 E. 2010/28858 K. (1) 2011 (1) 2011-2012 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (1) 2012/8279 E. 2012/9221 K. (1) 2013 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (1) 2013 Avukatlık Ücretleri (1) 2013 Tanıklık (1) 2013 Yili Harcları (1) 2013 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi (1) 2014 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (1) 2014 Avukatlık Ücretleri (1) 2014 TANIKLIK (1) 2014 Vekalet Ücretleri (1) 2014 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2014 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ (1) 2014 parasal sınır (1) 2014 tüketici parasal sınır tebliği (1) 2014 yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (1) 2014/2954 (1) 2015 (1) 2015 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) 2015 CMK TARİFESİ (1) 2015 HARÇLAR (1) 2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2015 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2015 YILI HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 73) (1) 2015 Yılı Mahkeme Tanıklık Ücret Tarifesi (1) 2015 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları (1) 2015 parasal sınır (1) 2015 tanıklık ücreti (1) 2015 tüketici (1) 2015 tüketici tebliğ (1) 2016 AVUKATLIK TARİFE (1) 2016 TANIKLIK ÜCRET (1) 2016 TKHK İDARİ PARA (1) 2016 TKHK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2016 TÜKETİCİ PARASAL SINIRLAR (1) 2016 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ (1) 2016 YURTDIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE (1) 2016 harçlar (1) 2017 AVUKAT ÜCRET (1) 2017 SMMM tarife (1) 2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK (1) 2017 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ (1) 2017 YMM tarife (1) 2017 arabuluculuk asgari ücret (1) 2017 harçlar (1) 2017 tüketici (1) 2017 tüketici parasal sınır tebliği (1) 2017 veraset ve intikal vergisi (1) 2017 yılı tanıklar (1) 21.01.2013 tarihli Yargıtay kararı (1) 30 yılı aşan hizmet (1) 5510 sayılı kanun m. 93 (1) 5982 sayılı kanun (1) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Geçici Madde 3 (1) 6100 s HMK Geçici Madde 3 (1) 699 (1) 82 - Kasten Adam Öldürme (1) A.Ş.lerde (1) ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (1) ADLİ KOLLUK (1) ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ (1) ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET 2014 (1) ARABULUCULUK TARİFESİ (1) ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) AVUKATLIK ASGARI UCRET TARİFESİ 2016 (1) AVUKATLIK ASGARI ÜCRET (1) AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı YÖNETMELİK (1) Anayasa Mahkemesi'nin 15.10.2009 tarih 2006/95 E. 2009/144 sayılı kararı (1) Avukat Bulundurma Zorunluluğu (1) Avukatlık (CMK) Asgari Ücret Tarifesi (1) Avukatlık (CMK) Asgari Ücret Tarifesi 2011 (1) Avukatlık Kanunu m. 35 (1) Avukatlık Ücreti ve KDV (1) B.K.125.MADDE (1) BANKA KREDİ DOSYA MASRAFINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1) Belirli Süreli İş Akdinin Belirsiz Süreli İş Akdine Dönüşmesi (1) Bilirkişi Ücret Tarifesi (1) BİLİRKİŞİ TARİFE (1) BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ (1) BİR AVUKAT YANINDA (1) CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2014 YILI TARİFESİ (1) CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2015 YILI TARİFESİ (1) CMK (1) CMK 2014 Ücret Tarifesi (1) Cinsel saldırı (1) DOKUNULMAZLIK İLGİLİ ANAYAASAA DEĞİŞİKLİĞİ (1) Denize Elverişlilik Belgesi (1) Esas : 2012/9934 E. 2013/29 K (1) Esas sermayesi 250 000 (1) Evlilik nedeniyle iş akdinin feshinde ihbar tazminatı (1) GEÇİCİ MAADDE DOKUNULMAZLIK (1) Gemilerin Teknik Yönetmeliği (1) Geçici Madde 3 (1) Geçit Hakkı Davalarında Vekalet Ücreti (1) Geçit Hakkına İlişkin Davalarda Yargılama Giderleri (1) Gider Avansı Tarifesi (1) GİDER AVANSI (1) GİDER AVANSI TARİFESİ (1) HAKEM ÜCRET TARİFESİ (1) HARÇLAR (1) HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75) (1) HMK 90 (1) HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ (1) Harclar (1) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (1) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğ (1) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (1) Icra Ve Iflas Harcları (1) KANUN YARARINA BOZMA (1) KARARI (1) KDV (1) Katma Değer (1) Katma Değer Vergisi (1) Kesin Süre (1) Konsolosluk Harcları (1) Liman Harcları (1) MECLİS DOKUNULMAZLIK KANUNU (1) Medeni Kanun (1) Mirasçılık Belgesi (1) Mirasın Reddinin Mirasçılık Belgesine Yansıması (1) Müşterek sebeple reddedilen davada vekalet ücreti (1) MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ (1) NAFAKA BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN ÖDEMELER (İçtihat Değişikliği) (1) Nisbi Harclar (1) Noter Harcları (1) RESMİ GAZETE (1) Radarla hız denetiminin trafik işaret ve levhalarıyla bildirim zorunluluğuna ilişkin yargıtay kararı (1) Resmi Gazete 30.09.2011 - 28070 (1) SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİi (1) SINAİ MÜLKİYET KANUNU (1) TANIK TARİFE (1) TANIK ÜCRET TARİFESİ (1) TANIK ÜCRETİ (1) TANIKLIK (1) TANIKLIK ÜCRETİ (1) TCK m. 102 (1) TCK m. 81 (1) TGM-2013/2 (1) TMK 612 (1) TMK 699 (1) TMK m. 612'nin gerekçesi (1) TNK 747 (1) TPE Ücret Tarifesi (1) TTK 714 (1) TTK m. 626 (1) TTK m. 642. cirantalara müracaat (1) Takip Konusu Bonoda Protesto Keşide Edilmediğinden Takibin İptali (1) Tanık Ücret Tarifesi (1) Tanıklık Ücret Tarifesi (1) Tapu Harcları (1) Tarife (1) Temyiz hükümlerine ilişkin geçici madde (1) Ticaret Sicili Harcları (1) TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ PARASAL SINIRLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2016 (1) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA GÖREV ALANI. (1) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA SINIR DEĞERLER (1) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (1) Tüketici Mahkemelerindeki Parasal Sınırlar (1) Türk Ceza Kanunu (1) Türk Patent (1) Türk Patent Enstitüsü (1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun (1) ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ANLAŞMASI 2005 (1) VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) (1) Vekalet (1) Vekalet Ücretine ayrıca KDV eklenemeyeceği (1) Veraset İntikal Beyannamesi Verilmesi - Ocak 2017 (1) Vergi Yargisi Harcları (1) Y 12HD 16.06.2009 2009/4967 E. 2009/12980 K (1) Y 9HD 29.01.2013 E. 2010/42101 - K.2013/3327 (1) Y12HD 07.05.2007 E.2007/6657 - K.2007/9121 (1) Y12HD 14.07.2011 E.2011/8 - K.2011/15619 (1) Y12HD 19.02.2010 E.2009/22641 - K.2010/3781 (1) Y6HD 06.06.2012 E. 2012/5273 - K.2012/849 (1) YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (1) YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Tarih : 20.03.1996 Esas No : 1996/5296 Karar No : 1996/7512 (1) YARGITAY KARARI (1) YENİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ (1) YHGK Tarih24.01.2007 Esas No : 2007/3-29 Karar No : 2007/19 (1) YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİ (1) YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (1) YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017 (1) Yalnız Avukatın Yapabileceği İşler (1) Yargı Harcları (1) Yargıtay 14. HD 05.07.2012 2012/8279 E. 2012/9221 K. (1) Yargıtay 14. HD 29.03.2013 Tarih 20143/2892 E. 2013/4840 K (1) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 20.06.2012 tarih 2012/7923 E. 2012/8760 K. TMK 747 (1) Yargıtay 22. HD 2012/9934 E. 2013/29 K. (1) Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/2954 E. 2014/14281 K. Tarih 08.07.2014 (1) Yargıtay 7. HD 2014/8872 E. 2014/16647 K. (1) Yargıtay kararları (1) Yeni Borçlar Kanununda ibraname (1) Yeni TTK m. 714 (1) Yükleme sınırı belgesi (1) anayasa değişikliğinin kabulü hakkında kanun (1) anayasa mahkemesi kararı (1) arabuluculuk 2017 (1) arabuluculuk tarife (1) avukat (1) aynen taksim (1) bakanlar kurulu kararı (1) bonoda protesto süresi (1) bonodaki imzaya itiraz (1) borçlunun muvafakatı (1) ciranta (1) cmk 2011 (1) davadan feragat harcı (1) davaya katılma (1) elbirliği mülkiyeti (1) emekli ikramiyesi (1) emekli maaşi (1) emekli maaşının haczi (1) emeklilik evlilik askerlik (1) emeklilik ikramiye 30 yıl (1) emre muharrer senet (1) en yakın kanuni mirasçı (1) evlilik iş akdi (1) gayrımenkul (1) göç (1) haciz (1) harçlar kanunu genel tebliği (1) harçlar kanunu tebliği 2016 (1) hekim iş sözleşmesi (1) hizmet 30 yıl emekli ikramiye (1) hizmet sözleşmesi (1) ibraname (1) ihbar (1) ihbar tazminatı (1) iltica (1) imzaya itiraz (1) insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması (1) intifa (1) istinabe 2017 (1) istinabe tebliği 2017 (1) içişleri bakanlığı (1) iş hukuku (1) iştirak halinde mülkiyet (1) kamu görevlisi (1) karar (1) katılan (1) katılanın ölümü (1) keşideci (1) keşidecinin imzası (1) keşidecinin protesto edilmesi (1) kredi (1) kıdem tazminatı (1) kıdeme tazminatı (1) madde 93 (1) mağdur çocuk (1) miras (1) mirasçıların katılanın haklarını takibi (1) muhdesat (1) mülteci (1) müşterek mülkiyet (1) nafaka (1) nafaka ödeme (1) paydaş (1) paydaşlığın giderilmesi (1) paylı mülkiyet (1) reddi miras (1) resmi gazete 06.12.2016 - 29910 (1) resmi senet (1) serbest avukat (1) serbest avukatlardan hizmet satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar (1) serbest avukatlardan hizmet satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik (1) soruşturma (1) süre (1) tacir (1) takibin iptali (1) takipten feragat harcı (1) tapu (1) tapu sicil (1) taşınmaz (1) tebligat 2017 (1) tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği (1) ticaret sicili şirket kuruluş sözleşmesi (1) tüketici hakem heyeti parasal sınır 2017 (1) tüketici mahkemeleri (1) uygulama (1) ve sair delail (1) veraset ilamı (1) veraset intikal (1) veraset vergi 2017 (1) vesair deliller (1) vs. deliller (1) vuk esnaf (1) vuk tacir (1) yabancılar (1) yabancılar ve uluslararası koruma (1) yabancılar yönetmelik (1) yargıtay kararı doktor (1) yeni içtihat (1) yurt dışı tebligat 2017 (1) yürülükteki temyiz hükümleri (1) zamanaşımı (1) çiftçi (1) çiftçi tacir mi (1) ücreti vekalet 12 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete (1) üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri (1) İBRA SÖZLEŞMESİ (1) İBRANAME SAVUNMASI (1) İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) ŞAHİTLİK (1) ŞAHİTLİK ÜCRETİ (1) Şikayetçinin ölümü (1) ŞÖNİM (1) ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ (1) ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (1) şikayet (1) şikayetten vazgeçme (1) şikayetçi (1) şirket kuruluşu (1)