10 Nisan 2013

Emekli Maaşının Haczi


Esas : 2011/8

Karar : 2011/15619

Tarih : 14.07.2011

EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( İcra Kefili - Borçlunun Muvafakatının Bulunmaması )

MAAŞ HACZİ ( Borçlunun Muvakatı Şartları - Geçerli Muvafakatın Şartları )

ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR ( Maaş Haczi )


İİK.83/a

5510 Sa.Ka.93

Haczi gerektiren, gelir aylık ve ödemelerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir.

Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup İ.İ.K.nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

Borçlunun muvafakatinin olduğu kabul edilse dahi bu muvafakat, icra kefili borçlu yönünden icra takibi kesinleşmeden önce verilmiş olduğundan 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle değişik 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 93/1 maddesine de uygun değildir.fk

DAVA VE KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

17.4.2008 tarih ve 5754 Sayılı yasanın 56. maddesiyle değişik 5510 Sayılı yasanın 93. maddesi

" Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez."

28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 93/1 maddesinde yapılan değişiklik ile bu fıkraya göre; " haczi gerektiren, gelir aylık ve ödemelerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir." hükmü getirilmiştir.

Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup İ.İ.K.nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

Somut olayda, icra kefili İ. D., 13.6.2009 tarihinde icra kefili olduğu ve borca muvafakat ettiği, adı geçene örnek 4-5 numaralı icra emrinin 21.12.2009 tarihinde tebliğinden sonra, alacaklı vekilinin talebi ile 4.1.2010 tarihinde borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli maaşı üzerine haciz konulmuştur.

İcra kefili borçlunun, emekli maaşı üzerine haciz konulmasına dair açık bir muvafakati bulunmamaktadır.

Ayrıca İcra Mahkemesi kararlarının, genel mahkemede sonuçlandırılacak ihtilaflar yönünden kesin hüküm teşkil etmeleri mümkün değil ise de, bu kararlardan önce verilen kararın kesinleşmesi koşulu ile sonradan oluşturulacak aynı konudaki kararlar hakkında ve birbirlerine karşı kesin hükümün neticelerini doğuracakları tartışmasızdır.

Borçlunun daha önce aynı konudaki şikayeti üzerine, Beyoğlu 1. İcra Mahkemesi`nce 23.2.2010 tarih ve 2010/149-97 Sayılı kararın verildiği ve bu kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, daha önce verilen kararın kesin hüküm oluşturduğu da gözetilerek şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kabule göre de; borçlunun muvafakatinin olduğu kabul edilse dahi bu muvafakat, icra kefili borçlu yönünden icra takibi kesinleşmeden önce verilmiş olduğundan 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle değişik 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 93/1 maddesine de uygun değildir.

SONUÇ:Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


Y12HD 14.07.2011 E.2011/8 - K.2011/15619

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

abc

Translate