11 Nisan 2010

Mirasın Reddi


Mirasın en yakın tüm kanuni mirasçılar tarafından (Yargıtay kararlarına göre eş ve çocuklar) reddi halinde, miras Yargıtay kararlarına ve 20.9.1950 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına göre (mehaz İsviçre Medeni Kanunu'nda kabul edildiği gibi) bir sonraki zümreye (murisin annesi-babası ve kardeşleri) geçmez. Sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.

Medeni Kanun değişikliğinden sonra, m. 612 hükmü mehaz kanuna göre düzenlenmiş ve bu hükmün gerekçesinde mehaz kanuna aşağıdaki şekilde atıfta bulunulmuştur:

"M. 612 - Yürürlükteki kanunun 552. maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun 573. maddesi ile ve Medeni Kanun'un ruhu ile bağdaşmayan metninin uygulanamayacağı öğretide ve Yargıtay içtihatlarında belirtilmiş, bu konuda ortaya çıkan boşluğun kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun 573. maddesi göz önünde tutularak doldurulması kabul edilmiştir.

Madde bu esas dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir."

TMK m. 612 - En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.
 
Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.
 
T.C.
YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Esas : 1995/13145

Karar : 1995/947

Tarih : 27.01.1995

◦MİRASIN REDDİ

◦EN YAKIN TÜM MİRASÇILARIN REDDİ

◦TASFİYE

Özet :Mahkeme, en yakın tüm mirasçıların mirası reddettiğini belirlediği anda iflas usulü ile tasfiyeye geçmelidir. Esasen, ilgililerin bu yolda işlem yapılması için sulh hakimine müracaatını engelleyen bir hüküm de yoktur ve muristen alacaklı olanların, bir an önce tasfiye icrasında hukuki yararları açıktır. Buna göre; mirasın en yakın tüm mirasçılar tarafından reddedildiği, kendisinin ise alacaklı olduğu iddiasıyla tasfiye isteyen davacının isteğinin, mirasçı olmadığından ve sıfat yokluğundan bahisle reddi doğru değildir.

( 743 s. MK m. 552, 553 ) ( 2004 s. İİK m. 180 )

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
"En yakın kanuni mirasçıların cümlesi tarafından red olunan miras, karı kocadan sağ olana tebliğ olunur ve onun tarafından ancak bir ay içinde miras kabul olunabilir" (MK. 552).
"miras füruların cümlesi tarafından red edilmiş ise, red keyfiyeti sulh mahkemesince karı kocadan sağ olana tebliğ olunur ve onun tarafından ancak bir ay içinde miras kabul olunabilir" (MK. 553). Görüldüğü gibi 552. madde, kendi içinde çelişki yaratacak biçimde bir hükmü taşımaktadır. Zira, en yakın mirasçılar arasında eş de vardır. 20.9.1950 tarihli, 4/10 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında ifade edildiği üzere, Medeni Kanun yorumlanırken mehaz İsviçre Medeni Kanunu ve yapılan çeviri yanlışlıkları dikkate alınmalıdır. İcra İflas Kanununun 180. maddesinde yer alan "Red olunan mirasların tasfiyesi" yolundaki hüküm ve Medeni Kanunun onaltıncı babının, ikinci faslında ve "B" ile işaretli mirasın reddini düzenleyen bölümde yer alan 554. maddenin "tasfiyeden evvel" sözleri, mirasın en yakın tüm mirasçılar tarafından reddi halinde tasfiye yoluna gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak, bu halde tasfiyenin biçimi hakkında açıklamalara bu kanunda yer verilmemiştir. Görülüyor ki, Türk Medeni Kanununun 552. maddesi hükmünde bir boşluk bulunmaktadır. 552. madde uygulaması sırasında boşluk "ölenin en yakın mirasçıları tarafından red edilen miras, sulh hakimi tarafından iflas kurallarına göre tasfiye edilir. Borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım red vaki olmamış gibi, hak sahiplerine verilir" biçiminde mehaza uygun olarak doldurulmalıdır (Y. 2. HD.’nin 25.2.1955 tarihli, 1002-1036 sayılı; 10.6.1991 tarihli, 6623-9045 sayılı kararları ile Y. HGK.’nun 29.1.1975 tarihli, 1682-100 sayılı kararları).

Medeni Kanunun 553. maddesi uyarınca yapılan işlem sonunda, en yakın tüm mirasçıların reddi halinde İcra İflas Kanununun 180. maddesinde tasfiyenin aynı Kanunun sekizinci babı uyarınca ve Medeni Kanunun resmi tasfiyeye dair hükümleri saklı kalmak kaydıyla yapılacağı açıklanmıştır. Bu işlemlerin yürütülmesi için esasen bir istem gerekmez (Y. 2. HD.’nin 30.1.1951 tarihli, 508/869 sayılı kararı). Mahkeme en yakın tüm mirasçıların reddini belirlediği anda iflas usulü ile tasfiyeye geçmelidir. Esasen ilgililerin bu yolda işlem yapılması için sulh hakimine müracaatını engelleyen bir hüküm de yoktur. Muristen alacaklı olanların bir an önce tasfiye icrasında hukuki yararları da açıktır. Hakim, tarafların tavsifi ile bağlı olmayıp re’sen Türk kanunları uyarınca hüküm verir (HUMK. 76). Davacının istemi yukarıda açıklanan işlemin yapılmasına yöneliktir.

Davacı; mirasın en yakın tüm mirasçılar tarafından red edildiğini, kendisinin alacaklı olduğunu iddia ettiğine göre, bu iddialar araştırılıp sonucu uyarınca ve yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapmak gerekirken istem yanlış yorumlanıp davacının mirasçı olmadığından ve sıfat yokluğundan söz edilerek isteğin reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz olunan hükmün gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 27.1.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Esas : 1997/14364

Karar : 1998/2100

Tarih : 24.02.1998

◦MİRAS

Özet :Murisin furuğularının tamamı tarafından reddedilen miras sağ kalan eşe teklif edilir.

Reddeden mirasçının payı füruuna geçer.

En yakın bütün mirasçıların mirası kendilerinden sonra gelen derecedeki (paranteldeki) mirasçılar lehine reddetmeleri de imkan dahilindedir. Buradaki red alt tabakadaki (paranteldeki) bütün mirasçılar lehine yapılmalıdır.

( 743 s. MK m. 552, 553 ) ( 2004 s. İİK m. 180 )

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz edenler vekili Av. Abdülkadir Çınar ve taraf Arif Kaplan ile karşı taraf vekili Av. Münip Ermiş ve Av. Fazıl Özuğur geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Kanuni mirasçılardan biri mirası reddederse onun hissesi bu kişi miras bırakanın ölümünde hayatta değilmiş gibi diğer mirasçılara intikal eder. (MK. md. 551) Reddedenin füruu varsa pay bunlara geçer. Yoksa murisin diğer mirasçılarının hissesi çoğalmış olur. Red ölüm anına kadar geriye yürür. Miras en yakın bütün mirasçılar tarafından reddolunması halinde daha sonraki zümredeki (parenteldeki) mirasçılara veya devlete geçmez. Resmi tasfiye yapılır ve tasfiye sonunda artan kısım sanki red olmamış gibi en yakın kanuni mirasçılara verilir. (MK md. 552 - 553 İİK md. 180 kaynak İsviçre Medeni Kanununun 573. maddesi ve 20/09/1950 gün 4/9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı) Sağ kalan eş de çocuklar yanında en yakın kanuni mirasçılar gurubuna dahildir. Füruğun hepsi tarafından mirasın reddedilmesi durumunda ise red durumu Sulh Mahkemesi tarafından sağ eşe bildirilir ve onun tarafından bir ay içerisinde kabul edilebilir. (MK. md. 552)
En yakın bütün mirasçıların mirası kendilerinden sonra gelen derecedeki (paranteldeki) mirasçılar lehine reddetmeleri de imkan dahilindedir. Buradaki red alt tabakadaki (paranteldeki) bütün mirasçılar lehine yapılmalıdır. Bu parenteldeki mirasçılar da aynı yolu izleyebilir. (MK. md. 554) Bunların hepsinin veya bir kısmının mirası kabul yahut red etmeleri mümkündür. Bunlardan birisinin mirası kabul etmesi halinde artık Medeni Kanunun 552. maddesinde öngörülen resmi tasfiye yoluna gidilemez.
Muris 14/08/1961 tarihinde ölmüştür. Eşi Emine ile çocukları Hüseyin, Abdülkadir ve Jale mirası reddetmişlerdir. (Ankara 3.Sulh Hukuk Hakimliğinin 1961/1349 - 1415 sayılı kararı) En yakın mirasçıların mirası reddetmeleri üzerine ikinci zümredeki (parenteldeki) mirasçı durumunda olan annesi Havva, kardeşleri Süleyman, Mehmet, Şerife, Nimet ve Murat aleyhlerine açılan davada beyana davet edildikleri ve bu mirasçılardan Murat’ın mirası kabul ettiği, diğerlerinin ise reddettikleri, Murat’ın veraset ilamına ilişkin Ankara 5.Asliye Hukuk Hakimliğinin 25/11/1961 gün ve 1961/1202 sayılı kararının gerekçesinden anlaşılmaktadır. Murisin anne ve kardeşlerini (ikinci zümreyi) beyana davete ilişkin 1961/1972 - 2047 sayılı dosya yahut karar bulunamamış ise de esas defterinin fotokopisi beyana daveti doğruladığı gibi iptali istenen 1961 - 1202 sayılı veraset ilamının gerekçesini geçersiz kılacak herhangi bir delil getirilememiştir. Mirasın intikalinden itibaren otuz seneyi aşkın bir süre geçmiş olması da kararın gerekçesinin doğru olduğunu göstermektedir. O halde mahkemece davanın reddi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine duruşma için takdir olunan 20.000.000 lira vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 24/02/1998

T.C.
YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Esas : 1977/4309

Karar : 1977/4574

Tarih : 02.06.1977

◦MİRAS

◦MİRASIN REDDİ

◦MİRASIN TASFİYESİ

◦HUSUMET

Özet :Ölenin tek mirasçısı, oğlu mirası reddetmiştir. Bu durumda miras, ölenin kardeşlerine geçmez. Tereke tasfiye olunur.

( 743 s. MK m. 454, 552, 553 )

R.Ö. ile F.H. arasındaki reddi miras kararının kaldırılması davasını yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 - Medeni Kanunun 551. maddesinde, mirasçılardan biri veya birkaçının mirası reddetmesi halinde mirasın kime ait olduğu açıklanmıştır.

Türk Medeni Kanununun 552. maddesinin karşılığı olan İsviçre Medeni Kanununun 573. maddesinde, en yakın mirasçıların tümünün mirası red etmeleri halinde terekenin tasfiye edileceği ve artanın da yine red eden mirasçılara geçeceği öngörülmüştür. 20/09/1950 günlü 4/10 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı karşısında Medeni Kanunun 552. maddesinin kaynak kanun gibi uygulanması gerekir. İlmi ve Kazai İçtihatlar da bu doğrultudadır. O halde bütün mirasçıların red etmesi halinde miras tasfiye edilir.

Medeni Kanunun 454. maddesinde de, bütün mirasçıların mirası reddetmeleri ve bu arada alt (madun) derece yararına reddin şekil ve sonuçları ifade olunmuştur.

Ölenin tek mirasçısı, oğlu A.H. mirası reddetmiştir. O halde az önce açıklandığı gibi olayda Medeni Kanunun 551. maddesi değil, 552 - 553. maddelerini uygulanması gerekir. Hal böyle olunca miras, ölenin kardeşlerine geçmez. Tereke tasfiye olunur (MK. 552).

Olayda Medeni Kanunun 554. maddesi şartlarının gerçekleştiği gibi iddia ve ispat olunmamıştır. Esasen davalı, mirası reddetmiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçeler karşısında davalıya husumet düşmez. Bu bakımdan davanın reddi gerekirken, yazılı şeklide karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

2 - Davalının bir an için mirasçı olduğu kabul olunsa bile, o da, mirası red ettiği için, redde rağmen terekeye ait işleri yapması, üçüncü kişilerin terekeye el koymasının hükümlerine tabidir. Bu yönün düşünülmemiş olması kabul şekli bakımından bozmayı gerektirir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, 02/06/1977 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Translate

Etiketler

Yargıtay kararı (7) 28.12.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE (3) 28865 SAYILI RESMİ GAZETE (3) Asgari Ücret Tarifesi (3) Vekalet Ücreti (3) bono (3) 28865 (2) Anayasa Değişikliği (2) Avukatlık Ücreti (2) Belirli süreli iş sözleşmesi (2) CMK 2010 Ücret Tarifesi (2) Delillerin Sınırlandırılması (2) Geçit Hakkı (2) Resmi Gazete 30.09.2011- 28070 (2) Sair deliller (2) TARİFE (2) TMK 748 (2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (2) emekli (2) izale-i şuyuu (2) mirasın reddi (2) ortaklığın giderilmesi (2) protesto (2) sair delail (2) tebliğ (2) tüketici (2) tüketici hakem heyeti parasal sınır (2) 01.10.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ (1) 01.10.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ (1) 01.10.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (1) 19.02.2010 (1) 20.9.1950 tarihli içtihadı birleştirme kararı (1) 2007/41150 E. 2009/6661 K. (1) 2009/22641 (1) 2010 YARGI HARÇLARI (1) 2010/28858 K. (1) 2010/8418 E. (1) 2010/8418 E. 2010/28858 K. (1) 2011 (1) 2011-2012 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (1) 2012/8279 E. 2012/9221 K. (1) 2013 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (1) 2013 Avukatlık Ücretleri (1) 2013 Tanıklık (1) 2013 Yili Harcları (1) 2013 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi (1) 2014 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (1) 2014 Avukatlık Ücretleri (1) 2014 TANIKLIK (1) 2014 Vekalet Ücretleri (1) 2014 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2014 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ (1) 2014 parasal sınır (1) 2014 tüketici parasal sınır tebliği (1) 2014 yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (1) 2014/2954 (1) 2015 (1) 2015 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) 2015 CMK TARİFESİ (1) 2015 HARÇLAR (1) 2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2015 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2015 YILI HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 73) (1) 2015 Yılı Mahkeme Tanıklık Ücret Tarifesi (1) 2015 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları (1) 2015 parasal sınır (1) 2015 tanıklık ücreti (1) 2015 tüketici (1) 2015 tüketici tebliğ (1) 2016 AVUKATLIK TARİFE (1) 2016 TANIKLIK ÜCRET (1) 2016 TKHK İDARİ PARA (1) 2016 TKHK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2016 TÜKETİCİ PARASAL SINIRLAR (1) 2016 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ (1) 2016 YURTDIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE (1) 2016 harçlar (1) 2017 AVUKAT ÜCRET (1) 2017 SMMM tarife (1) 2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK (1) 2017 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ (1) 2017 YMM tarife (1) 2017 arabuluculuk asgari ücret (1) 2017 harçlar (1) 2017 tüketici (1) 2017 tüketici parasal sınır tebliği (1) 2017 veraset ve intikal vergisi (1) 2017 yılı tanıklar (1) 21.01.2013 tarihli Yargıtay kararı (1) 30 yılı aşan hizmet (1) 5510 sayılı kanun m. 93 (1) 5982 sayılı kanun (1) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Geçici Madde 3 (1) 6100 s HMK Geçici Madde 3 (1) 699 (1) 82 - Kasten Adam Öldürme (1) A.Ş.lerde (1) ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (1) ADLİ KOLLUK (1) ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ (1) ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET 2014 (1) ARABULUCULUK TARİFESİ (1) ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) AVUKATLIK ASGARI UCRET TARİFESİ 2016 (1) AVUKATLIK ASGARI ÜCRET (1) AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı YÖNETMELİK (1) Anayasa Mahkemesi'nin 15.10.2009 tarih 2006/95 E. 2009/144 sayılı kararı (1) Avukat Bulundurma Zorunluluğu (1) Avukatlık (CMK) Asgari Ücret Tarifesi (1) Avukatlık (CMK) Asgari Ücret Tarifesi 2011 (1) Avukatlık Kanunu m. 35 (1) Avukatlık Ücreti ve KDV (1) B.K.125.MADDE (1) BANKA KREDİ DOSYA MASRAFINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1) Belirli Süreli İş Akdinin Belirsiz Süreli İş Akdine Dönüşmesi (1) Bilirkişi Ücret Tarifesi (1) BİLİRKİŞİ TARİFE (1) BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ (1) BİR AVUKAT YANINDA (1) CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2014 YILI TARİFESİ (1) CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2015 YILI TARİFESİ (1) CMK (1) CMK 2014 Ücret Tarifesi (1) Cinsel saldırı (1) DOKUNULMAZLIK İLGİLİ ANAYAASAA DEĞİŞİKLİĞİ (1) Denize Elverişlilik Belgesi (1) Esas : 2012/9934 E. 2013/29 K (1) Esas sermayesi 250 000 (1) Evlilik nedeniyle iş akdinin feshinde ihbar tazminatı (1) GEÇİCİ MAADDE DOKUNULMAZLIK (1) Gemilerin Teknik Yönetmeliği (1) Geçici Madde 3 (1) Geçit Hakkı Davalarında Vekalet Ücreti (1) Geçit Hakkına İlişkin Davalarda Yargılama Giderleri (1) Gider Avansı Tarifesi (1) GİDER AVANSI (1) GİDER AVANSI TARİFESİ (1) HAKEM ÜCRET TARİFESİ (1) HARÇLAR (1) HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75) (1) HMK 90 (1) HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ (1) Harclar (1) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (1) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğ (1) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (1) Icra Ve Iflas Harcları (1) KANUN YARARINA BOZMA (1) KARARI (1) KDV (1) Katma Değer (1) Katma Değer Vergisi (1) Kesin Süre (1) Konsolosluk Harcları (1) Liman Harcları (1) MECLİS DOKUNULMAZLIK KANUNU (1) Medeni Kanun (1) Mirasçılık Belgesi (1) Mirasın Reddinin Mirasçılık Belgesine Yansıması (1) Müşterek sebeple reddedilen davada vekalet ücreti (1) MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ (1) NAFAKA BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN ÖDEMELER (İçtihat Değişikliği) (1) Nisbi Harclar (1) Noter Harcları (1) RESMİ GAZETE (1) Radarla hız denetiminin trafik işaret ve levhalarıyla bildirim zorunluluğuna ilişkin yargıtay kararı (1) Resmi Gazete 30.09.2011 - 28070 (1) SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİi (1) SINAİ MÜLKİYET KANUNU (1) TANIK TARİFE (1) TANIK ÜCRET TARİFESİ (1) TANIK ÜCRETİ (1) TANIKLIK (1) TANIKLIK ÜCRETİ (1) TCK m. 102 (1) TCK m. 81 (1) TGM-2013/2 (1) TMK 612 (1) TMK 699 (1) TMK m. 612'nin gerekçesi (1) TNK 747 (1) TPE Ücret Tarifesi (1) TTK 714 (1) TTK m. 626 (1) TTK m. 642. cirantalara müracaat (1) Takip Konusu Bonoda Protesto Keşide Edilmediğinden Takibin İptali (1) Tanık Ücret Tarifesi (1) Tanıklık Ücret Tarifesi (1) Tapu Harcları (1) Tarife (1) Temyiz hükümlerine ilişkin geçici madde (1) Ticaret Sicili Harcları (1) TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ PARASAL SINIRLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2016 (1) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA GÖREV ALANI. (1) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA SINIR DEĞERLER (1) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (1) Tüketici Mahkemelerindeki Parasal Sınırlar (1) Türk Ceza Kanunu (1) Türk Patent (1) Türk Patent Enstitüsü (1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun (1) ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ANLAŞMASI 2005 (1) VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) (1) Vekalet (1) Vekalet Ücretine ayrıca KDV eklenemeyeceği (1) Veraset İntikal Beyannamesi Verilmesi - Ocak 2017 (1) Vergi Yargisi Harcları (1) Y 12HD 16.06.2009 2009/4967 E. 2009/12980 K (1) Y 9HD 29.01.2013 E. 2010/42101 - K.2013/3327 (1) Y12HD 07.05.2007 E.2007/6657 - K.2007/9121 (1) Y12HD 14.07.2011 E.2011/8 - K.2011/15619 (1) Y12HD 19.02.2010 E.2009/22641 - K.2010/3781 (1) Y6HD 06.06.2012 E. 2012/5273 - K.2012/849 (1) YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (1) YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Tarih : 20.03.1996 Esas No : 1996/5296 Karar No : 1996/7512 (1) YARGITAY KARARI (1) YENİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ (1) YHGK Tarih24.01.2007 Esas No : 2007/3-29 Karar No : 2007/19 (1) YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİ (1) YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (1) YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017 (1) Yalnız Avukatın Yapabileceği İşler (1) Yargı Harcları (1) Yargıtay 14. HD 05.07.2012 2012/8279 E. 2012/9221 K. (1) Yargıtay 14. HD 29.03.2013 Tarih 20143/2892 E. 2013/4840 K (1) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 20.06.2012 tarih 2012/7923 E. 2012/8760 K. TMK 747 (1) Yargıtay 22. HD 2012/9934 E. 2013/29 K. (1) Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/2954 E. 2014/14281 K. Tarih 08.07.2014 (1) Yargıtay 7. HD 2014/8872 E. 2014/16647 K. (1) Yargıtay kararları (1) Yeni Borçlar Kanununda ibraname (1) Yeni TTK m. 714 (1) Yükleme sınırı belgesi (1) anayasa değişikliğinin kabulü hakkında kanun (1) anayasa mahkemesi kararı (1) arabuluculuk 2017 (1) arabuluculuk tarife (1) avukat (1) aynen taksim (1) bakanlar kurulu kararı (1) bonoda protesto süresi (1) bonodaki imzaya itiraz (1) borçlunun muvafakatı (1) ciranta (1) cmk 2011 (1) davadan feragat harcı (1) davaya katılma (1) elbirliği mülkiyeti (1) emekli ikramiyesi (1) emekli maaşi (1) emekli maaşının haczi (1) emeklilik evlilik askerlik (1) emeklilik ikramiye 30 yıl (1) emre muharrer senet (1) en yakın kanuni mirasçı (1) evlilik iş akdi (1) gayrımenkul (1) göç (1) haciz (1) harçlar kanunu genel tebliği (1) harçlar kanunu tebliği 2016 (1) hekim iş sözleşmesi (1) hizmet 30 yıl emekli ikramiye (1) hizmet sözleşmesi (1) ibraname (1) ihbar (1) ihbar tazminatı (1) iltica (1) imzaya itiraz (1) insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması (1) intifa (1) istinabe 2017 (1) istinabe tebliği 2017 (1) içişleri bakanlığı (1) iş hukuku (1) iştirak halinde mülkiyet (1) kamu görevlisi (1) karar (1) katılan (1) katılanın ölümü (1) keşideci (1) keşidecinin imzası (1) keşidecinin protesto edilmesi (1) kredi (1) kıdem tazminatı (1) kıdeme tazminatı (1) madde 93 (1) mağdur çocuk (1) miras (1) mirasçıların katılanın haklarını takibi (1) muhdesat (1) mülteci (1) müşterek mülkiyet (1) nafaka (1) nafaka ödeme (1) paydaş (1) paydaşlığın giderilmesi (1) paylı mülkiyet (1) reddi miras (1) resmi gazete 06.12.2016 - 29910 (1) resmi senet (1) serbest avukat (1) serbest avukatlardan hizmet satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar (1) serbest avukatlardan hizmet satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik (1) soruşturma (1) süre (1) tacir (1) takibin iptali (1) takipten feragat harcı (1) tapu (1) tapu sicil (1) taşınmaz (1) tebligat 2017 (1) tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği (1) ticaret sicili şirket kuruluş sözleşmesi (1) tüketici hakem heyeti parasal sınır 2017 (1) tüketici mahkemeleri (1) uygulama (1) ve sair delail (1) veraset ilamı (1) veraset intikal (1) veraset vergi 2017 (1) vesair deliller (1) vs. deliller (1) vuk esnaf (1) vuk tacir (1) yabancılar (1) yabancılar ve uluslararası koruma (1) yabancılar yönetmelik (1) yargıtay kararı doktor (1) yeni içtihat (1) yurt dışı tebligat 2017 (1) yürülükteki temyiz hükümleri (1) zamanaşımı (1) çiftçi (1) çiftçi tacir mi (1) ücreti vekalet 12 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete (1) üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri (1) İBRA SÖZLEŞMESİ (1) İBRANAME SAVUNMASI (1) İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) ŞAHİTLİK (1) ŞAHİTLİK ÜCRETİ (1) Şikayetçinin ölümü (1) ŞÖNİM (1) ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ (1) ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (1) şikayet (1) şikayetten vazgeçme (1) şikayetçi (1) şirket kuruluşu (1)